Biżuteria

Zestaw
Męskie
Brylanty Exclusive
Diamenty
Złoto
Perły
Obrączki
Srebro
Kolekcje Srebrne
Zegarki
IVY

REGULAMIN


§ I – Postanowienia wstępne

1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204), INFINITY Dawid Namyślak z siedzibą w Poznaniu tworzy niniejszy regulamin świadczenia usług.

2. Podmiotem świadczącym opisane w Regulaminie usługi jest INFINITY Dawid Namyślak z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Jeleniogórskiej 16, NIP 7772573745, Regon 301254472.

3. Na podstawie regulaminu INFINITY Dawid Namyślak z siedzibą w Poznaniu udostępnia Użytkownikowi funkcjonalności serwisu staviori, a w szczególności prowadzi dla Użytkownika Konto.

4. Znaki handlowe oraz logotypy prezentowane w serwisie www.staviori.pl stanowią własność marki Staviori® i są chronione prawem, a ich użycie bez odpowiedniej zgody jest zabronione. W szczególności korzystanie ze sklepu nie powoduje przejścia jakichkolwiek praw do znaków towarowych, ani nie stanowi udzielenia licencji do korzystania ze znaków towarowych.

§ II – Definicje

1. Konto – profil Użytkownika, w ramach którego Użytkownik otrzymuje m.in. informację dotyczące zrealizowanych za pośrednictwem Serwisu transakcji oraz informacje o pozostałych usługach, z których korzysta za pośrednictwem Serwisu.

2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług.

3. Serwis – serwis internetowy Spółki dostępny pod adresem staviori.pl / uk / cz / eu

4. Spółka – INFINITY Dawid Namyślak z siedzibą w Poznaniu.

5. Użytkownik / klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Serwisu.

6. Partner – podmiot współpracujący z serwisem staviori, na zasadach współpracy handlowej, z którym to Spółka ma osobną umowę dystrybucyjną.

§ III – Prowadzenie Konta

1. Założenie Konta jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu. Spółka za pośrednictwem Serwisu informuje, które spośród dostępnych funkcjonalności wymagają posiadania Konta. Posiadanie Konta nie jest niezbędne do zrealizowania zakupu online.

2. Klient, na etapie rejestrowana konta w Serwisie lub wysłania zamówienia poprzez Serwis, może udzielić INFINITY Dawid Namyślak dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (która może być w każdym czasie odwołana poprzez złożenie oświadczenia) w celu otrzymywania od Spółki powiadomień ( patrz § IV ) związanych z wykonywaniem umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.).

3. W celu skorzystania z niektórych dodatkowych funkcjonalności Serwisu może być niezbędne podanie dodatkowych danych, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub regulaminach poszczególnych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

4. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z wysłaniem zamówienia, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jest INFINITY Dawid Namyslak. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.), w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz mogą być udostępniane innym podmiotom w celu wykonania umowy, tzn. podmiotom świadczącym na rzecz INFINITY Dawid Namyślak usługi w zakresie wysyłki towaru lub windykacji i dochodzenia należności związanych z umową.

5. Serwis zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności - np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Serwisu.

§ IV – Powiadomienia

1. Użytkownik, korzystając z usługi serwisu i zamawiając produkt otrzyma powiadomienia SMS i/lub mailowe dotyczące realizacji zamówienia.

2. Powiadomienia wysyłane są na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Użytkownika w Serwisie.

§ V – Weryfikacje danych

1. W celu skorzystania z Serwisu konieczne może być zweryfikowanie adresu email poprzez potwierdzenie zwrotne linku aktywacyjnego.

2. Użytkownik może przeprowadzić weryfikację numeru telefonu komórkowego wpisując w Serwisie lub za pośrednictwem serwisu Partnera kod otrzymany od Spółki za pośrednictwem wiadomości SMS.

3. Regulaminy poszczególnych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu mogą przewidywać inne rodzaje weryfikacji.

§ VI – Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Spółka.

2. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Użytkownikowi, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce Prywatności , uwzględniającej przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji Usługi.

4. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych lub w celu realizacji uprawnień Użytkownika wynikających z Rozporządzenia możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem dawid@staviori.pl lub pisemnie na adres Spółki: INFINITY Dawid Namyślak, ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań, dopisek: ochrona danych osobowych.

§ VII – Produkty i Usługi Dodatkowe

1. Masy oraz wymiary produktów podane w serwisie internetowym i katalogach mają charakter orientacyjny i z uwagi na ich właściwości fizyczne mogą różnić się od mas i wymiarów produktów dostarczanych do klienta. Oferowane wyroby ze złota i srebra mają wybitą przez Urząd Probierczy odpowiednią cechę probierczą.

2. Zawartość katalogów www.staviori.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Użytkownik wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich lub innych walutach i zawierają polski podatek VAT. Ceną zakupu, jest w każdym przypadku cena widniejąca przy przy każdym towarze w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

4. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, prowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach serwisu i w katalogach bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Wszystkie produkty oferowane w serwisie internetowym www.staviori.pl oraz katalogach są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Unii Europejskiej.

6. Konto umożliwia Użytkownikowi korzystanie z usług dodatkowych, w tym usług świadczonych za pośrednictwem serwisu przez podmioty trzecie.

7. Usługi dodatkowe mogą być zamawiane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

8. W ramach Konta Użytkownik ma dostęp do informacji dotyczących usług dodatkowych z których korzysta za pośrednictwem Serwisu i może otrzymywać od Spółki powiadomienia i komunikaty dotyczące tych usług.

9. Szczegółowe zasady realizacji usług dodatkowych określają ich regulaminy.

§ VIII – Reklamacje i rozstrzyganie sporów

1. Reklamacje mogą być składane:

a. drogą pisemną - osobiście w Spółce lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca na adres Spółki: ul.Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań;

b. drogą elektroniczną - za pośrednictwem maila kontakt@staviori.pl

c. ustnie- telefonicznie pod nr tel. 500 744 070 w godzinach 10:00 - 16.00 w dni robocze oraz w soboty w godzinach 10:00 – 14:00 (połączenie płatne według stawek właściwego dla Użytkownika operatora telekomunikacyjnego).

2. Złożenie reklamacji możliwe jest także przez pełnomocnika Użytkownika, dysponującego pełnomocnictwem udzielonym w zwykłej formie pisemnej.

3. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń, numer transakcji oraz wskazanie danych Użytkownika wraz z jego adresem korespondencyjnym (np. adresem zamieszkania), chyba że: Użytkownik złożył reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie staviori.pl/warranty.php - wówczas Użytkownik wskazuje adres poczty do doręczenia odpowiedzi na reklamację w formularzu.

4. Na żądanie Użytkownika, Spółka potwierdza Użytkownikowi otrzymanie reklamacji pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.

5. Spółka rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w ust. 5, Spółka wyjaśnia Użytkownikowi przyczyny opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

7. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia zgodnie z brzmieniem ust. 3 – Spółka zwraca się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie.

8. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie papierowej na adres korespondencyjny wskazany w formularzu lub gdy Użytkownik złożył wniosek o otrzymywanie odpowiedzi pocztą elektroniczną – wówczas odpowiedź na reklamację doręczana jest na podany przez Użytkownika adres poczty e-mail.

9. Użytkownik powinien mieć na uwadze, że złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Użytkownika zastrzeżeń, może ułatwić i przyspieszyć rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez Spółkę.

10. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Użytkownika przysługujących mu na podstawie przepisów prawa.

11. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia powództwa przeciwko Spółce do sądu powszechnego. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej Umowy jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (co do zasady sąd właściwy ze względu na adres siedziby Spółki).

12. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, a w szczególności ze Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje na temat polubownego rozwiązywania sporów dostępne są na stronie http://www.polubowne.uokik.gov.pl/

13. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje także możliwość do zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów.

§ IX – Komunikacja i wymogi techniczne

8. Językiem w którym Spółka porozumiewa się z Użytkownikiem i zawiera Umowę jest język polski.

9. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie przewidują inaczej, w szczególności § VIII (Reklamacje i rozstrzyganie sporów), Użytkownik może komunikować się ze Spółką:

a. drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@staviori.pl;

b. telefonicznie, pod nr tel. 500 744 070 – w godzinach pracy dostępnych w Serwisie;

c. na piśmie, pod adresem INFINITY Dawid Namyślak, ul.Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań.

10. Spółka, z zastrzeżeniem § VIII (Reklamacje i rozstrzyganie sporów) komunikuje się z Użytkownikiem drogą elektroniczną, telefonicznie lub na piśmie, przy czym jeśli z postanowień Regulaminu lub przepisów prawa nie wynika co innego – podstawową formą komunikacji z Użytkownikiem są wiadomości e-mail.

11. Usługi świadczone w oparciu o niniejszy Regulamin świadczone są drogą elektroniczną, za pomocą sieci Internet. W celu zawarcia Umowy i skorzystania z Usług niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:

a) dysponowanie urządzeniem posiadającym połączenie z siecią Internet oraz pamięć umożliwiającą przechowywanie dokumentów w postaci elektronicznej (np. komputerem lub telefonem komórkowym)

b) posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej prawidłowe wyświetlanie Serwisu, w tym pobieranie i zapisywanie dokumentów w postaci elektronicznej;

c) posiadanie oprogramowania umożliwiającego prawidłowe wyświetlanie dokumentów w formacie PDF;

d) posiadanie aktywnego konta e-mail;

e) dla niektórych usług - posiadanie rachunku bankowego z dostępem on-line, prowadzonego przez podmiot znajdujący się na liście obsługiwanych przez Spółkę metod płatności, lub posiadanie karty płatniczej bądź innego instrumentu płatniczego obsługiwanego przez Spółkę (aktualna lista metod płatności obsługiwanych przez Spółkę jest wyświetlana Użytkownikowi w Serwisie).

12. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego operatora.

13. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich, na których wybór dokonany przez Użytkownika nie miała wpływu (np. operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy Internetu lub podmioty obsługujące szybkie płatności).

§ X – Obowiązywanie, rozwiązanie, zmiana i odstąpienie od Umowy z Klientem

1. Umowa zawierana i rozwiązywana jest za pośrednictwem Serwisu.

2. Umowa zawierana jest z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez Użytkownika i złożenia zamówienia na produkt.

3. W okresie 30 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wzór oświadczenia o odstąpieniu można pobrać ze strony staviori.pl/return.php Zwrot towaru, w odniesieniu do którego klient skorzystał z prawa odstąpienia, Klient musi zwrócić towar w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedającego do odbioru niezwłocznie, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany towar obejmować powinien w każdym przypadku również oryginalne akcesoria, tj.: nieuszkodzone pudełko jubilerskie, certyfikat, metka.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, może być złożone m.in. na piśmie za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich lub przekazane Spółce drogą elektroniczną na adres: kontakt@staviori.pl.

6. Zwrot produktu nie jest możliwy bez dowodu zakupu.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji na indywidualne zamówienie konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

8. UWAGA!!! W przypadku produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta - w celu realizacji zamówienia konieczna jest przedpłata 30% wartości produktu. Przedpłata ta stanowi zadatek w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie podlega zwrotowi jeśli klient zrezygnuje z zakupu!

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Sprzedający zwraca kwotę ceny na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, wskazany w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. UWAGA! W przypadku wpłaty za zamówienie poprzez system PayU, Sprzedający przy zwrocie środków potrąci klientowi kwotę zwrotu o bezzwrotną prowizję PayU tj. 2.6%.b>

§ XI – Obowiązywanie, rozwiązanie, zmiana i odstąpienie od Umowy z Partnerem

1. Umowa o współpracę zawierana i rozwiązywana jest w formie pisemnej i zwana Umową Dystrybucyjną.

2. Umowa dystrybucyjna zawierana jest z chwilą jej podpisania i przesłania drogą elektroniczną w postaci skanu lub pocztą tradycyjną.

3. Umowa Dystrybucyjna umożliwia zakup towarów z rabatem hurtowym pod adresem staviori.eu

4. Partner ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu nieprzekraczalnego terminu 30 dni od daty złożenia zamóienia.

5. Warunkiem zwrotu środków za oddany towar jest dostarczenie podpisanej faktury korygującej na adres siedziby Spółki.

6. Partner ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Partnerowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji na indywidualne zamówienie. Informacja czy dany produkt jest wykonywany na zamówienie, każdorazowo pojawia się przy zamawianiu danego produktu.

8. W przypadku produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie - w celu realizacji zamówienia konieczna jest przedpłata całości lub minimum 30% wartości produktu - w zależności od indywidualnych ustaleń przy składaniu zamówienia. Przedpłata ta stanowi zadatek w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie podlega zwrotowi jeśli Partner zrezygnuje z zakupu!

9. Rozwiązanie Umowy Dystrybucyjnej możliwe jest jedynie w formie pisemnej.

10. Spółka oświadcza, iż wszelkie dane klientów otrzymane od Partnerów podczas współpracy są bezpieczne i przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówienia i wysyłki towaru w formie "dropshipping", a następnie usuwane. W związku z tym administratorem danych jest nadal, co do zasady, sklep internetowy, w którym klient zamawia towar, czyli Partner.

§ XII – Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.

2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w serwisie internetowym www.staviori.pl

3. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług. Wszelkie dane o użytkowniku serwisu internetowego www.staviori.pl są tajne i nie będą ujawnione ani wykorzystywane w innych celach jak bezpośrednia obsługa zamówienia.

4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

5. W przypadku jakichkolwiek uwag do funkcjonowania serwisu, prezentacji i wiarygodności danych, czy stwierdzonych nieprawidłowościach lub pytań dotyczących Danych osobowych i wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem: Adres: Jeleniogórska 16 60-179 Poznań, PL e-mail: iodo@staviori.pl
Regulamin Usługi Dodatkowej - Newsletter


Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), firma INFINITY Dawid Namyślak, zwana dalej Infinity publikuje poniżej regulamin Newslettera:

1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Infinity na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

2. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

3. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach i kolekcjach Infinity poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

4. Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez Infinity na stronie internetowej. Subskrypcja newslettera przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

5. Infinity nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.

6. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "Rezygnacja" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.

7. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

8. Klient subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Infinity za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika.

9. Infinity zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.Nasza internetowa hurtownia biżuterii oferuje najwyższej klasy produkty. Oferta hurtowa to biżuteria inwestycyjna z 18 karatowego złota, którą zdobią kamienie szlachetne takie jak diamenty, szmaragdy i rubiny. Ponadto oferujemy oryginalne pierścionki zaręczynowe zarówno z brylantem jak również z innymi kamieniami szlachetnymi jak szafiry czy czarne brylanty. Oraz szeroką gamę wyrobów srebrnych i złotych w tym bransoletki, kolczyki, wisiorki i naszyjniki.

Copyright 2006-2015 © staviori.eu All rights reserved. Regulamin | Polityka Prywatności | Polityka plików „cookies” | Kontakt
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności w tym Polityki plików „cookies”